Jump to content

Privacy Policy

Forum Gebruiksvoorwaarden & Regels

Privacy Policy

Gelieve even tijd te nemen om de volgende regels door te nemen. Als je de regels en gebruiksvoorwaarden aanvaard, klik dan op de registratie knop. Druk op terug knop van je browser om de registratie te annuleren. Gelieve je er van bewust te maken dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de geposte berichten en ook niet voor de inhoud ervan. De berichten uiten de gevoelens van de gebruikers aan, niet van het forum. Elk een die een bericht ongebruikelijk vindt moet de admin en of moderatie team verwittigen. Je gaat er ook met akkoord geen copyrighted materiaal te posten tenzij je de eigenaar bent of eventueel een goedkeuring hebt van de eigenaar van het materiaal.

Denk ook goed na over je nickname je bent heel makkelijk te googelen . Kies eentje die je nergens anders op het net gebruikt als je echt anoniem wil blijven
 
 Vooraleer U dit forum bezoekt, willen wij U wijzen op volgende regels 
die steeds van toepassing zijn, als gast van het forum en ook als geregistreerde bezoeker.
 
Door verder te gaan naar het forum verklaart u 
minstens 18 jaar te zijn en aanvaardt u hetgeen is opgenomen 
in onderstaande disclaimer en hier is samengevat als volgt.
 
Het forum is politiek neutraal.
 
Postings zijn erop gericht om correcte informatie te verstrekken.
 
Het forum staat niet in voor de bemiddeling.
 
Aangezien de beheerders van het forum een beperkte controle hebben op 
de inhoud van de postings, zijn zij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan,
noch kunnen zij worden aangesproken voor elke vorm van schade 
die uit het gebruik van informatie op dit forum kan ontstaan.
 
Door berichten op het forum te plaatsen aanvaardt een gebruiker of gast 
alle strafrechtelijke gevolgen die uit het bericht kunnen voortvloeien.
 
De moderators hebben het recht bepaalde berichten te editeren of in te korten 
of zelfs te verwijderen zonder enige toestemming.
Ook kunnen zij bepaalde gebruikers de toegang tot het forum ontzeggen. 
 
Postings die aanzetten tot overtredingen van wettelijke bepalingen,
tot geweld of tot discriminatie in het algemeen worden niet geduld en leiden 
onherroepelijk tot uitsluiting van het forum.
 
Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers. 

 

Door het aanmaken van een gebruikersaccount verplicht de gebruiker er zich toe bovenstaande regels zonder enige uitzondering na te leven. Een gebruikersaccount kan op eenvoudige aanvraag verwijderd worden uit de forum-database, echter, de beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van de geplaatste berichten - desnoods na anonimisering - te laten staan op de website."


U stemt er tevens mee in dat het opgegeven emailadres van je account gebruikt
mag worden voor het ontvangen van de zogenoemde Newflash of nieuwsberichten ivm het forum..
 
Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming 
geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd in welke wijze dan ook.
 
borstenforum.com is niet aansprakelijk voor schade, op zowel de website
van borstenforum.com, als de aan deze website of netwerk gelieerde sites, die
het gevolg is van onjuistheden en onvolledigheden. Als u gebruikt maakt
van informatie op deze site, doet u dat voor eigen risico.
 
borstenforum.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden
veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie.
 
Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter
informatie van de bezoekers van het forum. borstenforum.com geeft geen
garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites,
noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel
indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op
welke wijze dan ook.
 
borstenforum.com spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten,
fotos, illustraties, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken,
logos en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten
en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in
aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit
materiaal of recht gebruik maakt. borstenforum.com aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit
materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te
hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht
gebruik maakt.
 
Artikelen zijn gratis te lezen en te gebruiken, borstenforum.com
behoudt zich het recht artikelen te verwijderen of gedeeltelijk te
editeren. 
 
De gebruikers worden ook aangemoedigd om, indien van toepassing,
hun bronnen te vermelden.
 
Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op dit forum
de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn 
en niet van de beheerders, moderators of webmaster
(behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). 
 
Door een bericht te plaatsen stemt de auteur van een bericht ermee in
verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van zijn bericht en voor de mogelijke
strafrechtelijke gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.
 
Deze site accepteert geen enkele verantwoordelijkheid 
voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die paginas. 
Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak 
aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden.
 
Een bezoek aan onze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie 
van onze site, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met borstenforum.com. 
Voor zover wettelijk vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, 
haatdragende, bedreigende, berichten plaatst.
 
Tijdens de registratie dient men nog eens formeel deze disclaimer te aanvaarden.
 
Alle bedrijfsnamen, productnamen en overige merknamen zijn 
eigendom van de respectieve eigenaren.
 
Links naar andere sites 
 
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit 
dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, 
zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden 
en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen. 
 
Het forum is dus een passief prikbord 
waar iemand een advertentie kan posten en 
eventueel kan antwoorden op gestelde vragen.
Duidelijk is dat deze site niet gebruikt mag worden voor handel.
Enkel persoonlijke kleding mogen ter verkoop aangekondigd worden.
Er mogen dus geen items aangeboden worden die 
aangekocht werden met het doel om ze te verkopen.
 
Door dit forum te betreden
verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn. Het forum kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor valse verklaringen in dit verband.
 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

• de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar borstenforum.com, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en
• informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
• aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of Diensten van derden;
• gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
• gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

Gegevens uit andere bronnen: Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

• om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email.
• om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze 
Gebruiksvoorwaarden te handhaven (denk hierbij aan het een halt toeroepen van verdachte conversaties via onze website);
• om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
• om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS), om u te informeren over onze Diensten en de diensten van ondernemingen die onderdeel uitmaken van de borstenforum.com ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
• om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

Gegevens delen met en registratie op social media sites: Wij kunnen sign-on Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website borstenforum.com of gerelateerde websites. We kunnen ook Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter.
Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw borstenforum.com account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:


• bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
- indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
- indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
• andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met borstenforum.com (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
• ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.

Gegevens die u deelt op borstenforum.com: Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een ander lid van het forum, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

Google Maps API: De Dienst maakt gebruik van de Google Maps API voor haar werking. Door gebruik te maken van de Google Maps API aanvaardt u gebonden te zijn door het Privacybeleid van Google, waar u uw privacy-instellingen kunt controleren. Aangezien de Google Maps API links bevat naar of gebruik maakt van de websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door borstenforum.com, heeft borstenforum.com geen controle over, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de privacyregels of de werkwijzen van welke websites of diensten van derden dan ook. In voorkomend geval bent u onderworpen aan de beleidsregels van toepassing voor deze derden. Door gebruik te maken van de Google Maps API vrijwaart u borstenforum.com uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de website of dienst van een zodanige derde. We moedigen u aan inlichtingen in te winnen alvorens u persoonlijke informatie aan iemand meedeelt.

 

Cookies

 

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website. 

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at Info@borstenforum.com.

At www.borstenforum.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.borstenforum.com and how it is used.

Log Files


Like many other Web sites, www.borstenforum.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track users movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons


www.borstenforum.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.borstenforum.com.

.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to www.borstenforum.com and other sites on the Internet.

.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL -
http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include .......
Google Adsense

 
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.borstenforum.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.borstenforum.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.borstenforum.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.

 

Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op borstenforum.com en aanpassen in uw ‘Persoonlijke Pagina’. Wanneer u iets openbaar plaatst, zult u uw bericht mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen. Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen . Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen u verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

Anderzijds kunt u ook contact opnemen met ons op 
info@borstenforum.com voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op borstenforum.com, tenzij borstenforum.com op grond van de Wet Verwerking Persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet terzake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Verwerking Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacybeleid’:

- via het Contactformulier, of
- door een email te schrijven naar info@borstenforum.com

 

Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

 

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

 

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand.

 

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als:
Na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming (bv. als u onmiddellijk toegang wenst tot een database om de gevraagde informatie te consulteren, zonder het einde van de herroepingstermijn af te wachten) en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming.
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.